Panama-ish Palindrome with no Proper Nouns (2,473 words)

A man, a plan, a caret, a rec, a manana, an anabasis, a tsar, a tanager, an araban, a mat, an aromatic, an amadan, a melanoma, an anatman, an amowt, a barege, a jar, a tav, an arr, a parataxis, an amora, an agron, an ami, a caress, a paracasein, a salad, an allopath, a baronet, an all, a darer, a caravan, an alg, a ratal, an alfa, an agnate, an arg, an arcs, an arcanum, an air, an alp, a nail, a run-on, an aid, a ratan, an anabas, a pat, an ain, a baron, a manakin, a natator, a tarok, an attar, an apa, a nag, an animator, an apr, a tannin, a nap, a janitor, a carapa, an abaca, an atabal, an agal, an abb, a ratel, a salal, a harem, an anime, a hareem, an anim, a gala, a para, a maniac, an ann, a manit, a salep, a laniard, an acaridan, an aced, an adat, an abater, a lca, an amalaka, an aim, a daraf, an anion, a galliwasp, a caraway, a redan, a mow, a nae, a paretic, an avail, a guna, an iter, a nay, a daric, an aug, an origan, a mot, an orinasal, a barret, an ordn, an anil, a torc, an ord, a haram, a darts, an ani, a rater, an imaret, a rut, a sale, a taler, an orc, a nanowatt, an annot, an ore, an angina, a nit, a nos, a nonet, a nogg, a warb, an anus, a nog, a rap, a nome, a dater, a bat, a nom, a let, an ottar, an oil, a tale, a balata, an imam, a rate, a harim, an alapa, a nim, a lar, a cort, an oca, a nil, a saliva, an ips, an oxen, a nod, a rat, an alarum, an oak, an ital, a caracara, a hallah, a nipa, an elem, a nip, a latah, an isallobar, a core, an alias, an inner, a nib, a saloop, a nies, a carol, a varec, a radiov, an emagram, an etalon, a tuba, an evader, a nett, a parol, a jam, a lama, a net, a carob, a tamis, an egg, a lati, an alif, a neep, an eel, a ballot, an alley, an eyalet, a corban, a minah, a regal, a cariama, a nork, a nek, a wallaba, a nomad, an omasum, a lac, an ecad, an ogam, a lame, a haloid, a neb, an esu, a halo, a gallop, a nef, an uta, an okay, a radar, a fanegada, a var, a civ, a nunatak, a zap, an acarid, an upas, a pariah, an udal, a colat, a rabal, a cedar, a gallet, a nub, a retail, a kalam, an alegar, a geb, a retem, a gem, a redd, an alt, an alb, an attabal, a tepal, a timer, a redleg, a repp, an atlas, a ballup, a rep, a carioca, a nut, a resaw, a sal, a tip, a carrot, a resp, a lambda, a tat, a bal, a tot, a resin, a tob, a res, a radula, a tam, a tamas, an amatol, a removal, a sis, a rem, a gall, a carpus, a revel, a rev, a rad, a canalis, a bani, a rps, a recap, a rennet, a reed, a reel, a reek, a fanon, a canikin, a manioc, a reflet, a refl, a dep, a ref, a wall, a cerat, a tub, a reward, a reb, a saros, a vav, a rein, a pannus, a rex, a wanigan, a myriad, a rag, an amah, a rail, a rank, a raob, a rota, a tag, an amurca, a tass, a canoe, an assam, a catalpa, a tad, a room, a rood, a roll, a palais, a rod, a rim, a roc, a rial, a rip, a tapa, a jad, a catnap, a rub-a-dub, a tarp, a tanga, a tenaim, a rani, a tapis, a taps, a taka, a teff, a tap, a lanai, a snob, a tax, a taw, a tennis, a tew, a teg, a teel, a trapan, a mrem, a tram, a trad, a trot, a troop, a trid, a trf, a topaz, a galiot, a topsail, a manuf, a top, a catnip, a tool, a galop, a toom, a tonk, a tom-tom, a tog, a manway, a today, a rom, a titan, a trap, a tid, an assent, a pall, a mar, a bec, a fan, a lad, a til, a tum, a gal, a noma, a tef, a tug, a tufa, a tolan, a rasa, a margay, a datum, a tsi, a waterfall, a far, a mac, a jass, a lag, a batik, a tpd, a sard, a matins, a sav, a samaj, a tabard, a saga, a mallam, a dam, a sakai, a rum, a sari, a palikar, a misaim, a kalema, a mam, a sima, a mag, an assoc, a sumac, a lila, a molar, a peh, a sum, a ramrod, a supp, a pataca, a moc, a matt, a wadi, a matsu, a haeres, a sup, a subah, a lap, a calix, an ass, a pastel, a sepal, a mahaleb, a tabu, a dat, a cuda, a mob, a sex, an ashcan, a rub, a jasey, a strops, a stob, a sora, a minimax, a satsuma, a mix, a mass, a sadi, a ragi, a tab, a lulav, a lay, a wad, a cyc, a sorb, a soda, a mud, a sop, a snug, a slag, a scf, a lack, a laic, a fats, a cassaba, a recast, a hwan, a cep, a laud, a lev, a rayah, a leek, a vat, a gam, a slab, a leg, a baas, a camaca, a ruse, a camoca, a rug, an asb, an aery, an agnail, a lex, an abac, a leud, a liard, a lip, a lied, a lid, a loofah, a loom, a loca, a ripsaw, a swob, a lob, a lub, a bayard, a lyc, a nabob, a cadi, a sag, a dagoba, a lek, an app, a yapok, a dargah, a mib, a daud, a dap, a dab, a dig, a draw, an actg, a drib, a drub, a def, a deb, a dewan, a diam, a dopa, a lune, a papaya, a lug, a doom, a dorp, a dom, a doh, a dog, a doc, a duc, a marga, a liza, a capa, a cup, a marc, a madrigal, a pipa, a babassu, a gad, a dak, an oka, a belga, a grub, a maya, a gib, a map, a mesa, a goy, a mug, a misc, a fat, a qadi, a cay, a sap, a papaw, a myg, a mpg, a pagan, a gob, a powan, a wog, a pika, a pup, a pig, a proc, a peek, a plug, a pcf, a cav, a caf, a cig, a may, a tagrag, a garb, a gaw, a guv, a bob, a kabaka, a dis, a qaid, a kaki, a pay, a bai, a law, a rab, a ways, a jag, a gab, a jak, a yak, a boyar, a halavah, a boob, a haik, a raff, a caw, a pav, an away, a breva, a waw, a bubal, a brev, a flow, a wey, a kCi, a hag, a fay, a jaw, a hap, a baff, a wax, a maw, a dah, a doodad, a duo, a named, an anadem, an aoudad, a doodah, a daw, a max, a waff, a bap, a haw, a jay, a fag, a haick, a yew, a wolf, a verbal, a bub, a wawa, a verb, a yaw, a nav, a paw, a caff, a raki, a haboob, a hav, a lahar, a yob, a kayak, a jab, a gag, a jasy, a wab, a raw, a lai, a bay, a paik, a kadi, a qasida, a kab, a kabob, a vug, a wag, a brag, a garg, a tay, a magic, a fac, a vac, a fcp, a gulp, a keep, a corp, a gip, a pupa, a kip, a gowan, a wop, a bogan, a gap, a gpm, a gym, a wap, a pap, a say', a caid, a qat, a facsim, a gum, a yoga, a sem, a pam, a biga, a yam, a burga, a gleba, a konak, a dad, a gauss, a baba, a pipal, a gird, a macram, a puca, a paca, a zila, a gram, a cud, a cod, a god, a hod, a mod, a prod, a mood, a gula, a yap, a paenula, a pod, a maidan, a we'd, a bed, a fed, a burd, a bird, a gtc, an award, a gid, a bad, a pad, a duad, a bimah, a grad, a kop, a yapp, an akela, a bog, a dag, a said, a cabob, an acyl, a dray, a babul, a bol, a bowsaw, a spira, a col, a moolah, a fool, a dil, a deil, a pil, a drail, a duel, a cab, an axel, a liang, an ayre, an abs, an agura, a com, a caesura, a cam, a casa, a bagel, a balsam, a gat, a vakeel, a hay, a ravel, a dual, a pecan, a what's, a cera, a bass, a cast, a facial, a kcal, a fcs, a gals, a guns, a pos, a duma, a dos-, a bros, a cycad, a way, a lav, a lulab, a taig, a raid, a sass, a maxima, a must, a sax, a minima, a ros, a bots, a sports, a yes, a jaburan, a chs, an axes, a boma, a ducat, a daub, a tabel, a hamal, a pes, a let's, a pass, an axil, a cap, a lah, a bus, a pus, a sere, a haust, a maid, a watt, a macoma, a cat, a pappus, a dorm, a ramus, a hepar, a loma, a lilac, a mus, a coss, an agama, a mis, a mama, a mel, a kami, a simar, a kil, a pair, a samurai, a kas, a madam, a llama, a gas, a drab, a taj, a mas, a vas, a snit, a madras, a dpt, a kit, a bag, a lass, a jacamar, a fall, a fret, a waist, a mut, a day, a grama, a saran, a lota, a fut, a gut, a feta, a monal, a gamut, a lit, a dalan, a facebar, a mall, a patness, an adit, a partan, a tit, a moray, a dot, a yawn, a magot, a motmot, a knot, a moot, a pol, a galoot, a pint, a capot, a fun, a mali, a spot, a toil, a gaz, a pot, a frt, a dirt, a poort, a tort, a dart, a mart, a merman, a part, a leet, a get, a wet, a sinnet, a wat, a xat, a bonsai, an alap, a taffeta, a kat, a spat, a sip, a tain, a rami, an eta, a gnat, a prat, a bud, a bur, a pant, a cad, a jaap, a tapir, a lair, a cor, a mirador, a sial, a pallor, a door, a moor, a data, a plat, a camass, an aeon, a cassata, a crum, an agata, a tor, a boar, a knar, a liar, a ham, an agar, a dairyman, a gin, a waxer, a sunn, a panier, a vavasor, a saber, a drawer, a butat, a recall, a wafer, a pedalfer, a telfer, a coin, a manikin, a canon, a fakeer, a leer, a deer, a tenner, a pacer, a sprain, a basil, an acad, a raver, a lever, a supr, a call, a gamer, a sisal, a vomer, a lot, a manas, a mata-mata, a lud, a raser, a botaniser, a total, a batata, a dBm, a lapser, a torr, a capital, a saw, a ser, a tuna, a coir, a caper, a pull, a basalt, a napper, a gelder, a remital, a petal, a batt, an abl, a natl, an adder, a megameter, a begar, a gel, an amal, a kali, a ter, a bun, a tell, a gar, a decal, a barat, a local, a dun, a hair, a pas, a pun, a dir, a canap, a zakat, a nun, a vicar, a vaad, a gen, a farad, a ray, a kona, a tun, a fen, a poll, a gaol, a hausen, a ben, a diol, a haem, a lam, a gonad, a cen, a calamus, a monad, a mona, a ball, a waken, a krona, a mair, a cal, a gerah, an iman, a brocatel, a yen, a yell, an atoll, a baleen, a peen, a fil, an ait, a laggen, a sim, a tabor, a catena, a malam, a jalor, a patten, a red, a vena, a butanol, a ten, a marg, a men, a void, a racer, a valor, a casein, a pool, a sabin, a rennin, a sail, an aerocar, a boll, a sin, a hat, a lapin, a melena, a pin, a hall, a haar, a caracal, a tin, a kaon, a mural, a nat, a radon, an exon, a spina, a vil, a salina, a con, a trocar, a lamina, a pal, an amir, a haet, a ram, a mina, a tal, a bael, a talion, a ratton, a telamon, a tabaret, a daemon, a paragon, a sun, an abr, a waggon, a tenon, a sonatina, an ign, an aeron, a tonn, an att, a won, an acron, a rel, a tael, a saturater, a minaret, a rain, an astr, a damar, a hadron, a crotalin, an andron, a terr, a balas, an iron, a toman, a giron, a guan, a cir, a dayan, a retina, an ugali, a van, a citer, a paean, a woman, a deray, a war, a caps, a will, a ganoin, an afar, a damiana, a kal, a mana, a claret, a banat, a dan, a decan, a nadir, a can, a drain, a lapel, a satin, a mannan, a cain, a maar, a paal, a gamin, an ameer, a haemin, a namer, a halal, a salet, a rabban, a lagan, a lab, a tana, a cabana, a par, a carotin, a japan, an inn, a tarpan, a rot, a min, a nagana, a pan, a rattan, a kor, a tarot, a tan, an ikan, a manor, a banian, a tapas, a ban, an anat, a radian, a non-Uralian, a planarian, a mun, a cran, a scr, an agr, an aet, a n'gana, a flan, a lat, a raglan, a navar, a carer, a dallan, a tenor, a baht, a pollan, a dal, a sanies, a car, a passer, a caiman, an organa, a roman, a six, a tar, a parr, an avatar, a jaeger, a batwoman, an amt, an ana, a mon, a leman, a daman, a cit, a mor, an ataman, a bar, an areg, an atar, a stasis, a banana, a nan, a macerater, a canal, Panama!


Peter Norvig, 20:02 02/20 2002 See some comments on this page.